Rozpoczynamy prace nad projektem

Miło nam poinformować, że podpisaliśmy umowę w Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w sprawie projektu Federacji Patriotycznej na temat bazy grobów Powstańców Styczniowych.

Pierwszym elementem projektu będzie stworzenie bazy danych wraz z interaktywną mapą do przeglądania i wprowadzania danych. Baza danych powstanie na podstawie baz już istniejących oraz zebranych informacji na temat nieopisanych dotąd nigdzie grobach Powstańców Styczniowych. Zakładamy, że przeniesione z istniejących baz danych informacje, stanowić będą zaledwie część danych naszej bazy grobów Powstańców Styczniowych. Informatycy pracujący na rzecz Federacji Patriotycznej zanalizują istniejące bazy i przygotują bazę eliminującą występujące w nich błędy informatyczne i konstrukcyjne. Przygotują również interaktywną mapę, która pozwoli na szybkie i skuteczne przeglądanie danych, a także umożliwi wprowadzanie kolejnych rekordów w sposób lokalizujący grób na mapie Polski lub świata oraz umożliwiający przygotowanie dokumentu wpisu grobu do właściwej ewidencji.

Opublikowana online baza grobów Powstańców Styczniowych w Polsce i za granicą będzie rzetelna, zgodna z aktualnym stanem wiedzy historycznej, która wciąż przyrasta m.in. dzięki pracy regionalistów, których wiedzę wykorzystamy w projekcie.

Na kolejnym etapie prac historycy zajmujący się tematyką zrywu z lat 1863-64 muszą dokonać analizy, weryfikacji i oceny kompletności danych zebranych z już dostępnych źródeł cyfrowych (szczególnie z urzędów wojewódzkich, NID, IPN, Polonika). Narzędziem służącym do tego będzie zestawienie bibliografii, w tym netografii oraz zapewnienie zespołom tworzącym bazę w regionach dostępu do publikacji (zakup książek, koszty kopiowania lub digitalizacji wydawnictw niedostępnych w sprzedaży). Na tym etapie projektu planujemy również zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatu, na którym robocze zespoły historyków pracujących w projekcie zostaną poinstruowane na temat pracy w bazie danych oraz innych elementach realizacji zadania.

Istotną częścią bibliografii będą publikacje regionalne często niskonakładowe i trudno dostępne, czasem
nieopublikowane, np. prace magisterskie, zbiory bądź ustalenia regionalistów. Zestawienie bibliografii przez specjalistów będzie pomocą dla osób tworzących bazę, ale pozwoli też dotrzeć do autorów regionalnych opracowań i wykorzystać ich niszową wiedzę. To oni kultywują pamięć lokalną, mają informacje o miejscach potyczek, powstańcach, znają lokalizację mogił wojennych i mogił weteranów.
Zaangażowanie w projekt lokalnych historyków i regionalistów pozwoli ustalić lokalizacje grobów powstańców, nieujętych w publicznych bazach danych. To oni zbiorą materiał dokumentujący status mogiły, jako wojennej lub mogiły weterana. Będzie wymagało to kwerend archiwalnych, szczególnie dotyczących weteranów, ze względu na to, że istniejąca baza rejestruje jedynie 462 mogiły weteranów powstania, nie podaje informacji o nich, zawiera błędy w nazwiskach i lokalizacjach. Dzięki dokumentom archiwalnym i innym źródłom historycy wskażą również dane o weteranach powstania, których mogił należy poszukiwać.

Praca regionalistów i lokalnych historyków będzie mogła odbywać się w różnych formach: możemy zakupić od nich prawo własności do ich autorskich baz danych, możemy nabyć licencje do istniejących baz danych, możemy również wykorzystać ich wiedzę w formie sprawdzenia i uzupełnienia danych z ich terenu aktywności naukowej.
Informacji o grobach, które nie znajdują się w istniejących bazach danych będziemy poszukiwać w różny sposób. Będą to kwerendy historyków pracujących przy realizacji zadania, wiedza regionalistów, literatura przedmiotu, ale również, a może przede wszystkim informacje pozyskane od mieszkańców interesujących nas regionów. Zaprosimy do realizacji zadania samorządy, stowarzyszenia, szkoły, leśników, parafie. Będziemy intensywnie propagować informację o poszukiwaniu wiedzy o grobach Powstańców Styczniowych. Informacje te będą publikowane w mediach, w internecie i w każdej inne skutecznej formie. Wszystkie dane, jakie spłyną do nas wskutek promocji tematyki zadania będziemy weryfikować. Potwierdzone informacje o grobach zamieścimy w bazie danych. Do właściwych instytucji państwowych prowadzących ewidencje mogił (urzędy wojewódzkie, NiD, IPN, MKiDN/Polonika) będziemy kierować udokumentowane wnioski o uzupełnienie rejestrów o mogiły dotąd nieujęte. Formularze tych
wniosków wymagają prezentacji efektów badań: m.in. opisu historycznego i wykazu źródeł i publikacji, które pozwalają udokumentować zasadność wpisu mogiły w odpowiedni rejestr.

To regionaliści, dzięki unikatowej wiedzy, zweryfikują już istniejące wpisy w ewidencjach. Zawierają one błędy wynikające np. z błędnego odczytania inskrypcji, przekręcenia nazwiska, nazwy miejscowości lub z opierania się o ustalenia, które zostały już przez historyków zaktualizowane. Lokalni historycy wyeliminują błędy, uzupełnią luki i wzbogacą istniejący materiał. Tam, gdzie będzie to możliwe opracują biografie, wskażą powiązania mogił z potyczkami i innymi wydarzeniami doby powstania styczniowego. Jest to niezbędne choćby dla przygotowania dokumentacji wprowadzającej grób do ewidencji urzędów wojewódzkich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *